Menu top

Studia podyplomowe z zakresu prawa konstytucyjnego dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych

Inauguracja studiów:

Zaplanowana jest na dzień 20 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 (sala Rady Wydziału, poziom 0, beczka A) Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12, 90 – 232 Łódź

Organizacja studiów

Studia będą obejmować łącznie 160 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywać się będą podczas 11 dwudniowych zjazdów, w piątki i soboty w budynku Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji ( za wyjątkiem zjazdu nr 1 oraz zjazdu nr 7) w terminach określonych w harmonogramie. Warunkiem ukończenia studiów będzie udział w zjazdach oraz zdanie egzaminu końcowego w formie przewidzianej przez Uniwersytet Łódzki. Studia zakończą się uroczystym wręczeniem świadectw ukończenia studiów podyplomowych (październik 2014 r.).Finansowanie:
Udział w studiach będzie w większości finansowany przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (koszt własny każdego uczestnika wynosi 500 złotych.)
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury nie pokrywa kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania uczestników w związku z ich udziałem w studiach.Sposób rekrutacji – za pośrednictwem właściwych prezesów sądów apelacyjnych
Po zakwalifikowaniu przez Prezesa właściwego Sądu Apelacyjnego uczestnicy zobowiązani są dokonać wpłaty 500 zł na konto Uniwersytetu Łódzkiego (dane do wpłaty w piśmie przewodnim dotyczącym rekrutacji uczestników).

Wykaz dokumentów:

Uczestnicy studiów podyplomowych składają u sekretarza studiów w dniu inauguracji następujące dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy,
2 zdjęcie;
3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów;
4. dowód wpłaty kwoty 500 zł
na konto bankowe Uniwersytetu Łódzkiego ul. Narutowicza 65 90-131 Łódź nr rachunku: Bank Polska Kasa Opieki SA II Oddział w Łodzi 41 1240 3028 1111 0010 5492 8625

tytuł płatności: imię i nazwisko słuchacza studiówUwaga!
Wypełniony kwestionariusz osobowy na studia należy przywieźć na pierwszy zjazd, a wcześniej przesłać na adres e-mailowy lub faksem (e-mail: lsobalska@wpia.uni.lodz.pl, fax: (42) 635-47-85.
 

Osobami odpowiedzialnymi za sprawy organizacyjne ze strony Uniwersytetu Łódzkiego są:

- Kierownik Studiów: dr Jarosław Sułkowski (e – mail: sulkowski@wpia.uni.lodz.pl)

- Sekretarz Studiów: mgr Lidia Sobalska – tel. 42/ 635 46 48, e – mail: lsobalska@wpia.uni.lodz.pl
 

Osobami odpowiedzialnymi za sprawy organizacyjne ze strony KSSiP są:

- sędzia Oliwia Caruk-Niewęgłowska tel. 81 440 87 23, e-mail: o.caruk@kssip.gov.pl
- starszy inspektor Małgorzata Ośko tel.81 440 87 14, e-mail: m.osko@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2013-12-07 11:16
Data wytworzenia: 
2013-12-07 11:15
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński