Menu top

Szczegółowe informacje na temat działalności KCSKSPiP

Podstawowym założeniem reformy wymiaru sprawiedliwości, wdrażanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jest usprawnienie pracy sądów i prokuratury. Dlatego została podjęta decyzja o utworzeniu Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Celem istnienia Krajowego Centrum jest wprowadzenie jak najwyższych standardów kształcenia kadr wymiaru sprawiedliwości. Szkolenia obejmą: sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury. Działalność szkoleniowa realizowana będzie głównie poprzez seminaria, konferencje, sympozja, zajęcia warsztatowe i działalność wydawniczą.

Krajowe Centrum rozpoczęło swoją działalność w dniu 1 września 2006 roku. Zostało utworzone na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku znowelizowanej 31 grudnia 2005 roku. Jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości.

Organami Krajowego Centrum są Rada Programowa i Dyrektor. Członkowie Rady Programowej powołani zostali spośród największych autorytetów prawniczych w kraju, reprezentujących poszczególne gałęzie prawa. Dyrektor Krajowego Centrum został powołany przez Ministra Sprawiedliwości po zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Sądownictwa i Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

Działalność szkoleniowa Krajowego Centrum realizowana jest w oparciu o roczny harmonogram opracowywany przez Radę Programową na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez sądy i prokuratury. Wykładowcami Krajowego Centrum będą najwybitniejsi przedstawiciele świata nauki oraz uznane autorytety w dziedzinie praktyki, stosowania prawa i metodyki pracy.

We wprowadzanym modelu szkolenia przewiduje się trzy filary działalności szkoleniowej:

  • organizowanie centralnych szkoleń i innych cyklicznych form doskonalenia zawodowego sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, zawodowych kuratorów sądowych, urzędników sądów i prokuratury;
  • współorganizowanie i koordynowanie działalności szkoleniowej sądów i prokuratur;
  • współpraca z wyższymi uczelniami, instytutami i placówkami naukowo-badawczymi, w tym współpraca międzynarodowa z partnerskimi placówkami szkoleniowymi na świecie.

Krajowe Centrum będzie współpracować także z Polską Akademią Nauk. Jedną z form tej współpracy, realizowanej w ramach trzeciego filaru działalności Krajowego Centrum, będzie kształcenie podyplomowe. W roku szkoleniowym 2006 r. rozpoczynają się studia podyplomowe dla sędziów z zakresu prawa cywilnego oraz dla prokuratorów z zakresu zwalczania przestępczości zorganizowanej. Ponadto, w poszerzonym wymiarze będą kontynuowane dotychczasowe formy szkolenia podyplomowego – studia podyplomowe prawa europejskiego oraz prawa gospodarczego. Realizowana będzie także współpraca międzynarodowa z odpowiednikami Krajowego Centrum w państwach Unii Europejskiej.

Tymczasową siedzibą Krajowego Centrum, do dnia 31 grudnia 2009 r., jest Warszawa. Docelową siedzibą ma być Kraków. Ponadto, planowane jest utworzenie filii w Gdańsku i Poznaniu oraz przekształcenie tymczasowej siedziby w Warszawie w jedną z filii.

Aktualnie szkolenia odbywać się będą w siedzibie Krajowego Centrum w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47 oraz w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie, gdzie istnieje możliwość przeszkolenia jednorazowo 200 osób. Dodatkową bazę lokalową stanowić będą pozostałe ośrodki szkoleniowe pozostające w dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Akty prawne związane z działalnością Krajowego Centrum znajdują się TUTAJ

Data publikacji: 
2013-08-08 11:55
Data wytworzenia: 
2013-08-08 11:55
Ostatnia zmiana: 
2013-08-08 10:00