Menu top

Nabór na aplikacje sędziowską i prokuratorską w 2019 r.

Nabór 2019

Informacje

 • Zgłoszenie do konkursu zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską 2019 r.” lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie (adres j.w.), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
   
 • Termin złożenia zgłoszenia do konkursu upływa z dniem 6 września 2019 r.  W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą, termin zgłoszenia do konkursu uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
   
 • Zgłoszenie do konkursu może również złożyć kandydat, który przedstawi zaświadczenie, z którego wynika, że zdał on wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia takiego kandydata do udziału w konkursie jest złożenie przez niego, nie później niż na 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu, tj. do dnia 22 października 2019 r. odpisu dyplomu (kopia) lub zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim.
   
 • Opłata za udział w konkursie wynosi 1125 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 56 1240 4650 1111 0010 4960 9870, z dopiskiem „Imię i nazwisko kandydata – opłata za konkurs na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2019 r.” Jeżeli opłatę za kandydata uiszcza inna osoba, w tytule przelewu należy ponadto wskazać imię i nazwisko kandydata, za którego opłata jest wnoszona.
   
 • Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2019 r. poz. 1042), aplikantem aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej może zostać osoba, która nie ukończyła w dniu przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu, tj. w dniu 5 listopada 2019 r. 35. roku życia.
   
 • W związku z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zastrzega, że nie będzie przyjmować żadnych dokumentów poza składającymi się na zgłoszenie do konkursu, a wskazanymi w treści art. 17 ust. 4 lub 4a powołanej wyżej ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Wszelkie zbędne dokumenty będą odsyłane nadawcy.
   
 • Informacje w sprawie konkursu udzielane są pod numerami telefonów: (12) 617-96-22, (12) 617-96-29 oraz drogą elektroniczną: j.hodas@kssip.gov.pl, j.zielinska@kssip.gov.pl

Rejestracja Kandydatów

Komunikaty i zarządzenia

Data publikacji: 
2019-04-11 11:55
Data wytworzenia: 
2019-04-11 11:53
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2019-09-12 15:14
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński