Menu top

Alimenty w obrocie międzynarodowym, 11-13.03.2019 r., OS w Dębem, sygn. C32/A/19

Data szkolenia: 11-13.03.2019 r.
Miejsce szkolenia: OS w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
 
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login
 
Wykładowca
Sylwia Jastrzemska doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W ramach obowiązków służbowych sprawowała nadzór nad sprawami Oz, w tym także nad sprawami, w których ma zastosowanie prawo unijne. Autorka licznych artykułów i publikacji na tematy związane z prawnymi aspektami integracji europejskiej. Prowadząca wykłady w zakresie stosowania rozporządzeń UE na konferencjach międzynarodowych.  
 
Tematyka

Podstawowe zasady stosowania prawa europejskiego, pojęcie sprawy unijnej z uwzględnieniem pojęcia sprawy pozornie unijnej. Orzecznictwo TSUE jako źródło prawa. Zakres przedmiotowy i jurysdykcja w sprawach alimentacyjnych według Rozporządzenia 4/2009. Orzecznictwo TSUE. 

Jurysdykcja w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych według Rozporządzenia 4/2009. Jurysdykcja ogólna . Jurysdykcja z wdania się w spór – art. 5 - pojęcie autonomiczne. Jurysdykcje dodatkowe. Orzecznictwo TSUE. Kazusy.

Prawo materialne właściwe dla alimentów w sprawach transgranicznych. Protokół z 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych (“Protokół Haski”). Kazusy.

Protokół jako instrument autonomiczny do Konwencji Haskiej z  23 listopada 2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci i innych form alimentów rodzinnych ( Konwencja Haska z 2007). Kazusy.

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach   alimentacyjnych zgodnie z rozporządzeniem 4/2009. Minimalne standardy prawa do obrony.

Cel i zakres zastosowania Rozporządzenia nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000. Sposoby doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych.

Standardy ochrony praw podmiotowych według Rozporządzenia 1393/2007. Prawo odmowy przyjęcia dokumentu. Opłaty.Warsztaty dotyczące doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych według Rozporządzenia 1393/2007.

Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:

merytorycznie - sędzia Grzegorz Kister

tel. 81 458 37 54

e-mail: g.kister@kssip.gov.pl

organizacyjnie - główny specjalista dr Monika Sędłak

tel. 81 440 87 22

e-mail: m.sedlak@kssip.gov.pl

 
Data publikacji: 
2019-01-04 09:58
Data wytworzenia: 
2019-01-02 10:06
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2019-01-09 08:49
Autor zmiany: 
Monika
Sędłak