Menu top

Aktualności

Porozumienie o współpracy z Francją

W dniu 15 kwietnia 2008 roku podczas oficjalnej wizyty władz Ministerstwa Sprawiedliwości RP w Paryżu, w której, obok Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Prokuratora Generalnego, uczestniczył Dyrektor Krajowego Centrum Szkolenia, Pan Andrzej Leciak, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy École Nationale de la Magistrature blad we Francji, École Nationale des greffes we Francji oraz Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury w Polsce.

Warsztaty dla sędziów orzekających w sprawach gospodarczych współorganizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

W dniu 6 marca 2008 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyły się warsztaty dla sędziów orzekających w sprawach gospodarczych na temat Upadłość przedsiębiorcy przeznaczone dla absolwentów pierwszej i drugiej edycji Studium Podyplomowego „Ekonomia i prawo gospodarcze”.

Fundusze unijne

Krajowe Centrum jest beneficjentem trzech typów programów wspólnotowych:

Szkolenia Międzynarodowe

Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów i Prokuratury organizuje w Polsce konferencje i seminaria o charakterze międzynarodowym, również przy współpracy z innymi podmiotami jak Komisja Europejska, Rada Europy, EJTN, Ministerstwo Sprawiedliwości RP, Sądy i Prokuratury Apelacyjne w Polsce, Instytut Ekspertyz Sądowych im. dr Jana Sehna w Krakowie.

Szkolenia z katalogu EJTN

XVI Kurs stosowanie europejskiego prawa wspólnotowego
28 maja-3 czerwca 2008, Murcja / Luxemburg

X Seminarium Studiów Porównawczych Systemów Sądowniczych poprzez język prawny
1-6 czerwca 2008, Murcja

Szkolenia w Polsce

Współpraca Międzynarodowa

W aspekcie współpracy międzynarodowej Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury zajmuje się koordynowaniem działań związanych z członkostwem w Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości i Sieci Wymiany Informacji w Zakresie Szkolenia Sędziów i Prokuratorów Rady Europy.

Program Wymiany

W ramach Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) organizowany jest również program wymiany stażowej sędziów i prokuratorów (Exchange Programme),   który umożliwia poznanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w innych krajach europejskich.

Szkoły współpracujące z KCSKSPiP

Ważnym obszarem współpracy międzynarodowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr jest współpraca bilateralna z innymi ośrodkami szkoleniowymi w Europie i na świecie, między innymi z hiszpańskimi szkołami kształcącymi prokuratorów, sędziów oraz urzędników sądów i prokuratury w Madrycie i w Barcelonie, ze szkołami francuskimi: École Nationale de la Magistrature w Boredaux oraz szkołą urzędników w Dijon, z Europejską Akademią Prawa (ERA) w Trewirze, z Europejską Akademią Patentową przy Europejskim Biurze Patentowym (EPO) w Monachium, z Ukraińską Akademią Sędziowską w Ki

Sieć Lizbońska (Lisbon Network)

Sieć Lizbońska - (Lisbon Network) została utworzona w 1995 r. w ramach programów współpracy stworzonych przez Radę Europy. Jej celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy prawnymi instytucjami szkoleniowymi, w tym wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy państwami członkowskimi Rady Europy.

Międzynarodowa konferencja nt. przyspieszenia dochodzenia prawnokarnego i ścigania transgranicznej przestępczości gospodarczej

W dniach 24-27 lutego 2008 r. w hotelu Westin w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu przyspieszenia dochodzenia prawnokarnego i ścigania transgranicznej przestępczości gospodarczej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan Minister Łukasz Antonii Rędziniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Strony